Mgr. Rastislav Korený, Ph.D.

Studium

  • 1991–92: archeologie – historie FF UK Bratislava
  • 1992–96: archeologie FF MU Brno
  • 1994: archeologie FF UK Praha (studijní pobyt)

V Okresním (od roku 2003 Hornickém) muzeu od roku 1996 jako archeolog
Od roku 1997 člen redakční rady sborníku Podbrdsko
Od roku 2003 do roku 2005 předseda Středočeské archeologické komise

Specializace

  • Stěhování národů (zejména 6. století)
  • Pohřební areály raného středověku
  • Starší doba železná

Bibliografie prací

Studie a zprávy:

1997

Korený, R. 1997: Nález vrcholně středověké až novověké keramiky ve Svatém Poli u Dobříše (předběžná zpráva). Středočeský vlastivědný sborník 15, 215.

– : KNIHA PAMĚTNÍ pro Plíškovice a nejbližší okolí, kterou založil František Václav Košta Leta Páně: 1925 (K téměř zapomenuté kronice lidového písmáka F.V. Košty z Plíškovic). Podbrdsko IV, 181-184.

1998

– : Archeologické výzkumy na okrese Příbram v letech 1996-1997. Středočeský vlastivědný sborník 16, 159.

– : Drevníky, okr. Příbram. Knovízské sídliště a starší nálezy z katastru obce. Archeologie ve středních Čechách 2, 109-113.

– : Archeologie v Brdech – dosavadní výsledky a výhledy dalšího výzkumu. In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Příbram, 66.

– : Hornické lázně na dole Františka Josefa I. Sborník sympozia HPVT. Příbram, 66-.

1999

– : Zaniklé hornické lázně na Dole císaře Františka Josefa I na Březových Horách. Podbrdsko VI, 236-242.

2000

– : Archeologické výzkumy na okrese Příbram v letech 1997-1999. Středočeský vlastivědný sborník 18, 119-121.

– : Rejkovice a Jince, okr. Příbram. Nové nálezy štípané industrie z katastrů obcí. Podbrdsko VII, 226-228.

– : Těchařovice II, okr. Příbram. Pozdně halštatské sídliště. Archeologie ve středních Čechách 4, 161-169.

– : Stav a výhledy výzkumu mladší fáze stěhování národů v Čechách. In: Čech, P. – Dobeš, M. (eds.), Sborník k poctě Miroslava Buchvaldka. Most, 123-125.

2001

– : Archeologické výzkumy na okrese Příbram v roce 2000. Středočeský vlastivědný sborník 19, 123-125.

– : Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea v Příbrami (1. 10. 1996 – 31. 3. 2001). Podbrdsko VIII, 181-185.

– : Výstava „Milínsko v pravěku a středověku“. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 336-337.

2002

– : Archeologické výzkumy v okrese Příbram v r. 2001. Středočeský vlastivědný sborník 20, 99-102.

– : Výsledky první sezóny výzkumu na Plešivci, okr. Příbram. Zprávy ČAS – Supplément 49, Archeologické výzkumy v Čechách 2001, 17-18.

– : Plešivec u Rejkovic – nové výšinné sídliště z doby stěhování národů? Archeologie ve středních Čechách 6/2, 423-424.

2003

– : Archeologie v regionálním tisku. Výběrová bibliografie III. Podbrdsko a Sedlčansko. Zprávy ČAS, Supplément 50, 2-13. Praha.

– 2003: Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2002. Středočeský vlastivědný sborník 21, 197-202.

– 2003: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea v Příbrami od 1. 4. 2001 do 15. 3. 2003. Podbrdsko X, 275-277.

– 2003: Bibliografie sborníku Podbrdsko – svazků I – X (1994-2003). Podbrdsko X, 306-316.

2004

– : Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2003. Středočeský vlastivědný sborník 22, 141-144.

– : Inspirativní výstava v Rakovníku. Podbrdsko XI, 220.

– : Kachle z hornického sídliště u Borotic, okr. Příbram. In: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram.

– : K článku M. Janča „Zabudnutý nález troch starovekých antických mincí z Příbramska“, AVJČ 16/2003. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 287-290.

– : VI. depot mincí ze Sezimova Ústí a sbírka příbramského pivovarníka Václava Čalouna. Archeologie ve středních Čechách 8, 699-711.

– : Knovízské a halštatské sídliště u Zduchovic ve středním Povltaví (okr. Příbram). In: O. Chvojka (ed.), Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1, 265-270.

2005

– : The First (?) Archaeological Excavation of Mining Relicts in the Skalice river-Region. Memorial for the activities of Jan Kout (1849-1939). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 14. Treffen, 74-78.

– : Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea v Příbrami od 16. 3. 2003 do 1. 4. 2005. Podbrdsko XII, 200-203.

– : Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2004. Středočeský vlastivědný sborník23, 134-138.

– : Čechy v 6. století. K problému konce germánského osídlení Čech. Archeologie ve středních Čechách 9, 459-522.

2006

– : Depot keramiky ze střední doby bronzové z Vacíkova. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 77-83.

– : Římský pochodový tábor ve středních Čechách? Příspěvek k diskusi. Archeologie ve středních Čechách 10, 743-745.

– : Další prameny k výzkumu raně středověkého pohřebiště u Tušovic v letech 1897 a1899. Archeologie ve středních Čechách 10, 853-866.

– : Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2005. Středočeský vlastivědný sborník24, 161-162.

2007

– : Prof. MUDr., RNDr. h.c. Emanuel Vlček, DrSc. Podbrdsko XIV, 260-261.

– : Fiktivní hrob z Podbaby. In: E. Droberjar – O. Chvojka (edd.), Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách- Supplementum 3-II, 603-605.

– : Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2006. Středočeský vlastivědný sborník25, 123-127.

2008

– :Od rybářské vsi na Labi k Řípu…a ještě dále. (Zobrazení krajiny na merovejské nádobce z Jiřic). In: E. Černá – J. Kuljavceva-Hlavová (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže. Most, 247-252.

– : Stálá expozice „Keltové na Rakovnicku“. Podbrdsko XV, 277-278.

– : Starší doba bronzová na Příbramsku. Nové poznatky k osídlení regionu a poznámky k sedlovitým sekerám z území Čech. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 79-95.

– : Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2007. Středočeský vlastivědný sborník 26, 132-137.

– : Merowingerzeitliche Hügelbestattungen in Böhmen. Fines Transire 17, 117-126.

2009

– : PhDr. Jaroslav Kudrnáč CSc. zemřel. Podbrdsko XVI, 248-249.

– : Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2008. Středočeský vlastivědný sborník 27, 131-133.

2010

– : K datování hrobu z doby stěhování národů ze Slavětína, okr. Louny. Archeologie ve středních Čechách 14-1, 327-330.

– : Spona typu Oberwerschen ze Stehelčevsi, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 14-1, 331-336.

– : Funerální architektura merovejského období (na příkladu hrobu 2 ze Stehelčevsi, okr. Kladno). Archeologie ve středních Čechách 14-2, 781-794.

– : Zlomky vážek z ženského merovejského hrobu z Prahy-Hostivaře. Archeologie ve středních Čechách 14-2, 795-797.

– : Cesta z raného středověku do doby stěhování národů a zase zpátky. Jezdecký hrob z Prahy-Lysolají. Archaeologica Pragensia 20, 401-403.

2011

– : Antonín Knor – vzpomínka na zapomenutého průkopníka archeologického výzkumu Příbramska. Podbrdsko XVIII, 184-185.

– : K nedožitým osmdesátinám Jiřího Hraly. Podbrdsko XVIII, 186-188.

2012

– : Starý nález bronzové sekery s tulejkou z Nalžovic, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 16-1, 235-237.

– : Sto padesát let od narození Ladislava Malého. Podbrdsko XIX, 288-290.

– : Středověké nákončí pochvy meče z Dobroměřic, okr. Louny. Archeologie ve středních Čechách16-2, 945-947.

– : Harfovitá spona ze Sedlčanska (?). Archeologie západních Čech 3, 54-56.

– : Reliéfní spona z Prahy-Veleslavína. Archaeologica Pragensia 21, 159-167.

2014

– : K funkci některých kovových aplikací z merovejských hrobů v Klučově. Archeologie západních Čech 7, 65-70.

– : Zlomek rukojeti pánve E 131 z doby římské ze Zavržic, okr. Příbram. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 383-389.

2015

– : Poznámky k některým sponám z doby stěhování národů a raného středověku v Čechách. In: M. Popelka – R. Šmidtová – Z. Beneš (ed.), Od Skanzy k Dunaji, od Rýna k Pasłece. Sborník k 70. Narozeninám Lubomíra Košnara. Praehistorica XXXII/2, 225-232.

2021

Korený, R. 2021: Archeologické výzkumy Hornického muzea Příbram na Příbramsku v roce 2020. Středočeský vlastivědný sborník 39, 203-207.

Korený, R. 2021: Ein Runenfund aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts von Záluží u Čelákovic, Bezirk Prag-Ost.Anthropologie LIX/3, 355-362.


1998

Korený, R. – Vařeka, P. 1998: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1995-97 (předběžná zpráva). Podbrdsko V, 199-201.

Beránek, J. – Doležal, D. – Korený, R. – Křivánek, R. – Vařeka, P. 1998: Větrný mlýn holandského typu u Příčov. Podbrdsko V, 30-52.

1999

Dohnal, M. – Korený, R. – Koucký, K. 1999: Třetí sezóna výzkumu jádra středověkého města Sedlčan (okr. Příbram). Zprávy ČAS – Supplément 38, Archeologické výzkumy v Čechách 1998, 14-15.

Dohnal, M. – Korený, R. – Koucký, K. 1999: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1997-98 (předběžná zpráva). Podbrdsko VI, 263-266.

Dohnal, M. – Korený, R. – Militký, J. 1999: Soubor mincí z archeologických výzkumů v historickém jádru Sedlčan, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 3/2, 557-568.

2000

Korený, R. – Koucký, K. 2000: Vysoký Chlumec (okr. Příbram) – výzkum parkánu. Zprávy ČAS – Supplément 42, Archeologické výzkumy v Čechách 1999, 25.

Beránek, J. – Korený, R. 2000: Stražiště (okr. Příbram) – zjišťovací a stavebně historický průzkum kostela sv. Jana Křtitele. Zprávy ČAS – Supplément 42, Archeologické výzkumy v Čechách 1999, 25.

Korený, R. – Nováček, K. 2000: Zbenice, okr. Příbram. Pravěké a středověké osídlení v katastru obce. Archeologie ve středních Čechách 4/2, 343-348.

Korený, R. – Slabina, M. – Waldhauser, J. 2000: „Kauza Plešivec pokračuje“ – nové nálezy depotů z prostoru hradiště. Podbrdsko VII, 229-233.

2001

Beránek, J. – Doležal, D. – Korený, R. – Křivánek, R. – Vařeka, P. 2001: The Dutch Style Windmill (Tower Mill) at Příčovy. International Molinology 62, 11-16.

Korený, R. – Špaček, J. 2001: Kostrový hrob z období stěhování národů z Čelákovic, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 5/2, 509-511.

Korený, R. – Špaček, J. 2001: Sídlištní objekt z období stěhování národů z Horoušan, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 5/2, 513-515.

Dohnal, M. – Korený, R. – Koucký, K. – Procházka, L. – Šamata, J. 2001: Obděnice, čp. 4 (okr. Příbram). Dějiny usedlosti ve světle etnografických, archeologických, písemných a paleozoologických pramenů. Archeologie ve středních Čechách 5/2, 721-738.

Korený, R. – Šamata, J. 2001: Archeozoologické nálezy ze Sedlčan, okr. Příbram. Výzkumy z let 1997-1998. Archeologie ve středních Čechách 5/2, 739-743.

Kočár, P. – Korený, R. – Mihályiová, J. 2001: Archeobotanické nálezy ze Sedlčan, okr. Příbram. Výzkumy z let 1997-1998. Archeologie ve středních Čechách 5/2, 745-754.

2002

Korený, R. – Vencl, S. 2002: Nové nálezy kamenných nástrojů z Příbramska. Podbrdsko IX, 153-157.

Beránek, J. – Doležal, D. – Korený, R. 2002: Výsledky průzkumu areálu kostela Sv. Jana Křtitele na Stražišti, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 6/2, 553-597.

2003

Korený, R. – Marešová, D. 2003: Abriss zur urgeschichtlichen und frühmittelalterlichen Besiedlung des Burgwalls Plešivec, Kr. Příbram. In: M. Chytráček – J. Michálek – K. Schmotz (hrsg.), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 12. Treffen, 249-252.

Dohnal M. – Korený, R. 2003: Archeologický výzkum v prostoru bývalého hradního příkopu v Rožmitále pod Třemšínem v roce 2001. Podbrdsko X, 9-33.

Militký, J. – Korený, J. 2003: Neznámý depot mincí ze Sezimova Ústí (?). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, 243-248.

Korený, R. – Kypta, J. – Šulc, J. 2003: Pozdně gotické a renesanční kachle ze Svatého Pole. Příspěvek k poznání hmotné kultury venkovské fary. Archeologie ve středních Čechách 7, 711-733.

Korený, R. – Kudrnáč, J. 2003: Pohřebiště z doby stěhování národů v Klučově. (Nové zhodnocení a jeho místo v rámci Českobrodska v období stěhování národů a počátků raného středověku). Archeologie ve středních Čechách 7, 417-456.

2004

Korený, R. – Krušinová, L. 2004: Die Siedlungsstruktur im nordöstlichen Grenzbereich des historischen Prachiner Kreises in der jüngeren Hallstattzeit. In: Chytráček, M – Michálek, J. – Schmotz, K. (hrsg.), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 13. Treffen, 24-34.

Korený, R. – Novák, Ľ. 2004: Hromadný nález z Nečína (II) a nový pokus o lokalizaci některých bronzů se sbírek Hornického muzea Příbram. Archeologie ve středních Čechách8, 287-300.

Korený, R. – Mazač, Z. 2004: Sídlištní objekt z období počátků stěhování národů z Velkého Oseka (okr. Kolín). Archeologie ve středních Čechách8, 501-504.

Doležal, D. – Korený, R. – Kypta, J. 2004: Archeologické nálezy z hornických pracovišť v okolí Nového Knína. Archeologie ve středních Čechách 8, 671-684.

2006

Křivánek, R. – Kuna, M. – Korený, R. 2006: Hradiště Plešivec – preventivní detektorový průzkum a dokumentace ohrožené lokality. Archeologické rozhledy 58, 329-343.

Fikrle, M. – Frána, J. – Korený, R. 2006: Příspěvek k poznání metalurgie olova v mladší době bronzové v Čechách (předběžná zpráva). Symposium HPVT, CD-ROM.

Hána, J. – Korený, R. – Militký, J. 2006: Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram). Numismatický sborník 21, 256-266.

Korený, R. – Militký, J. 2006: Nález drobné mince Leopolda I. z Kralovic (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník 21, 299.

2007

Kočár, P. – Korený, R. 2007: Březnice: archeobotanický výzkum raně novověké jímky. Ve službách archeologie 2/07, 38-44. Brno.

Korený, R. – Novák, Ľ. 2007: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2005 do 1. 4. 2007. Podbrdsko XIV, 274-277.

Frána, J. – Chvojka, O. – Korený, R. 2007: Další poznatky k metalurgii olova v době bronzové v Čechách. Symposium HPVT, CD-ROM, 361-363.

Dobeš, M. – Korený, R. 2007: Sekeromlaty kultury se šňůrovou keramikou v muzejních sbírkách jižního Podbrdska. Archeologické výzkumy v jižních Čechách20, 99-108.

Korený, R. – Kytlicová, O. 2007: Dvě pohřebiště z doby stěhování národů v Lužci nad Vltavou, okr. Mělník, Archeologie ve středních Čechách11, 387-444.

Trefný, M. – Korený, R. 2007:  Dvě na kruhu točené nádoby z období stěhování národů z Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice.Podřipský muzejník III, 27-34.

2008

Stolz, D. – Korený, R. 2008: Broušené nástroje ze sbírky Hornického muzea Příbram. Archeologie ve středních Čechách12, 141-150.

Korený, R. – Kočárová, R. – Frána, J. 2008: Dřevěné nádoby z mladšího stupně doby stěhování národů v Čechách. Archeologie ve středních Čechách12, 601-618, Tab. 9-10.

2009

Korený, R. – Machačová, V. 2009: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2007 do 1. 4. 2009. Podbrdsko XVI, 250-253.

Stolz, D. – Korený, R. – Šrein, V. – Šreinová, B. 2009: Broušená industrie z Plešivce. Archeologie ve středních Čechách 13-2, 557-563.

Stolz, D. – Korený, R. 2009: Die Anfänge der neolithischen Besiedlung der Region von Příbram. Fines Transire 18, 161-163.

2010

Korený, R. – Chlasták, J. 2010: K problematice skladování potravin a výživě obyvatel v mladší době bronzové. Podbrdsko XVII, 7-19.

Dobeš, M. – Korený, R. 2010: Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách23, 27-54.

Korený, R. – Frána, J. – Fikrle, M. 2010: Poznámky k nálezům na hradišti Hradec u Dobřejovic, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách23, 309-314.

Korený, R. – Machačová, V. – Brejcha, R. 2010: Příbramsko. Archeologické výzkumy v roce 2009. Středočeský vlastivědný sborník 28, 129-133.

Korený, R. – Frána, J. – Hošek, J. – Fikrle, M. 2010: Pár náramků z mladší doby bronzové z obce Drevníky u Dobříše (okr. Příbram).In: V. Furmánek – E. Miroššayová (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 161-172.

Dobeš, M. – Korený, R. 2010: Cizokrajná keramika doby kamenné z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů v Čechách. Praehistorica 29, 69-77.

Urbanová, K. – Kostka, M. – Korený, R. 2010: Neznámý známý hrob XIV z Prahy-Dejvic – Podbaby. Archaeologica Pragensia 20, 361-392.

2011

Korený, R. – Frána, J. – Fikrle, M.  2011: Nové poznatky o střední až pozdní době bronzové na Příbramsku. Archeologie ve středních Čechách15-1, 259-265.

Krušinová, L. – Korený, R. 2011: Sídlištní objekt z doby bronzové na Plešivci u Rejkovic, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách15-1, 285-289.

Korený, R. – Machačová, V. 2011: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2009 do 1. 4. 2011. Podbrdsko XVIII, 192-195.

Korený, R. – Velfl, J. 2011: Od nejstarších hmotných dokladů po první písemný záznam o montánní činnosti na Příbramsku před 700 lety. Sympozium HPVT, CD ROM, 273-278.

Korený, R. – Janíková, R. 2011: Merovejský závěsek z Prahy. Archeologie ve středních Čechách 15/2, 875-878.

Korený, R. – Průchová, E. – Frána, J. – Fikrle, M. – Kočárová, R. – Litochleb, J. – Kovačiková, L. – Šreinová, B. 2011: Západní část knovízské nekropole ve Zvíroticích-Křepenicích, okr. Příbram. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 79-129.

Dobeš, M. – Fikrle, M. – Frána, J. – Korený, R. 2011: Raně eneolitická plochá měděná sekera z Dublovic na Sedlčansku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách24, 325-335.

Korený, R. – Töröková, L. – Frána, J. – Fikrle, M. – Chlasták, J. 2011: Dva hroby z mladší doby bronzové z Žebráku. In: R. Korený (ed.), Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příbram. Podbrdsko-Miscelanea 2, 65-86.

2012

Trefný, M. – Korený, R. – Frána, J. 2012: K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách. Archeologické rozhledy 64, 320-332.

Korený, R. – Omelka, M. – Řebounová, O. 2012: Příspěvek ke studiu devocionálií na Příbramsku. Podbrdsko XIX, 260-279.

2013

Korený, R. – Machačová, V. – Pokorný, M. 2013: Archeologické výzkumy na Příbramsku v letech 2010-12. Středočeský vlastivědný sborník 31, 144-149.

2014

Daněček, D. – Smíšek, K. – Korený, R. 2014: Předběžná zpráva o terénním výzkumu pohřebiště z mladší doby stěhování národů v polykulturní lokalitě Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. In: Komoróczi, B. (ed.),Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 44. Brno, 407-418.

Korený, R. – Machačová, V. – Pokorný, M. – Krušinová, L. 2014: Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2013. Středočeský vlastivědný sborník 32, 108-113.

Korený, R. – Kostka, M. 2014: Langobardské ženy v Čechách? K problematice ženských hrobů v 6. století. Archaeologica Pragensia 22, 516-558.

2016

Korený, R. – Havelková, P. 2016: Merovejský hrob z Prahy – Holešovic-Buben. Archaeologica Pragensia 23, 302-334.

Mangel, T. – Velemínský, P. – Korený, R. – Jílek, J. 2016: Laténský hrob bojovníka z Lochenic, okr. Hradec Králové. Nový pohled na nález z roku 1964. Praehistorica XXXIII/1-2, 259-268.

2017

Daněček, D. – Korený, R. – Perlík, D. 2017: Zlaté závěsky na pohřebišti z merovejského období v Hostivici-Paloukách, okr. Praha-Západ. In: E. Droberjar – B. Komoróczi (eds.), Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno, 515-523.

Korený, R. – Krušinová, L. – Křivánek, R. – Šimek, R. – Šimková, J. – Škácha, P. 2017: Viereckschanze a sídliště u Starosedlského Hrádku, okr. Příbram. Výsledky průzkumu z let 2008–2012 a 2015. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 291-314.

2018

Korený, R. – Machačová, V. 2018: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 3. 2015 do 1. 3. 2018. Podbrdsko XXV, 245-248.

2019

Posekaná, K. – Korený, R. – Machačová, V. 2019: Kolekce devocionálií z archeologického výzkumu náměstí T. G. Masaryka v Příbrami v roce 2012. Podbrdsko XXVI, 5-23.

Korený, R. – Neumannová, I. 2019: Nálet na Prahu 14. února 1945 v ukázce dobové korespondence. Příspěvek k 75. výročí. Podbrdsko XXVI, 233-238.

Korený, R. – Šálková, T. – Průchová, E. – John, J. 2019: Hroby z pozdní doby halštatské z Podmok, okr. Příbram. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 161-180.

2020

Bursák, D. – John, J. – Korený, R. – Míček, F. 2020: Podmoky (okr. Příbram) – nová laténská viereckschanze? Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 153-177.

2021

Čechák, P. – Korený, R. – Krušinová, L. 2021: Late Palaeolithic and Mesolithic in the Příbram region. Anthropologie LIX/3, 251-296.

Jílek, J. – Korený, R. – Koróniová, M. 2021: Roman bronze bull statuette from Rymáň at Svárov, districtKladno. Anthropologie LIX/3, 363-373.

Korený, R. – Jánská, P. – Hošek, J. – Jílek, J. 2021: Metallhorte der jüngeren und späten römischen Kaiserzeit in Böhmen. Študijné Zvesti 68/2, 283-342.

Korený, R. – Machačová, V. 2021: Řadové pohřebiště u kostela Narození sv. Jana Křtitele v Počepicích, okr. Příbram. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 34, 349 – 359.


Populární publikace:

Korený, R. 2003: Z nejstarších dějin Jerusaléma. In: Jerusalém, pohled do historie a současnosti obce. Příbram, 5-7.

– 2003: Archeologické nálezy z Nového Knína a okolí. In: P. Lhotský – P. Morávek – V. Štědrá (eds.): Zlato na Novoknínsku. Nový Knín, 50-53.

– 2006: Historie osídlení Knínska. In: 820 let Knína 1186-2006. Nový Knín, 7-20.

– 2007: Poslední Germáni v Čechách. Katalog výstavy. Čelákovice.

– 2007: Na úsvitu dějin. In: J. Velfl (ed.), Otisky času. Báňská činnost ve Středočeském kraji. Praha, s. 12-15.

– 2008: Stěžov a archeologické nálezy z katastru obce. In: V. Trantina – R. Korený, Stěžov v průběhu staletí. Milín, 7-11.

– 2010: Doba spalovačů mrtvol…aneb malý průvodce mladší dobou bronzovou na Příbramsku. Katalog výstavy. Příbram.

– 2011: Kamýk nad Vltavou (okr. Příbram). In: Kol., Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. Katalog výstavy. České Budějovice, 24-25.

– 2012: 20000 generací… aneb průvodce dobou kamennou a bronzovou na Příbramsku. Katalog výstavy. Příbram.

– 2012: Archeologie podél naučné stezky. In: K. Váňová (red.), Naučná stezka Karla Čapka. Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Dobříš, 57-61.

– 2013: Záběhlice – Zvírotice, Cholín, Keltské oppidum Hrazany. In: J. Velfl a kol., Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska. Chotilsko, 9, 18-19, 46-49.

– 2014: Tajemství dámy s náhrdelníkem… aneb průvodce dobou železnou na Příbramsku. Katalog výstavy. Příbram.

– 2014: Sezimovo Ústí, Mašov, Dobříš. In: O. Chvojka – R. Krajíc a kol., Poklady depoty, obětiny… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. České Budějovice, 46-50, 71-72.

– 2016: Pravěk a raný středověk Příbramska – od nejstarších stop do 11. století. In: V. Smolová (ed.) a kol., Příbram. Historie, kultura, lidé. Praha, 25-38, 584-586.

– 2016: Nový Knín a okolí od pravěku do 20. století. In: 830 let Knína. Nový Knín, 4-21.

Hrala, J. – Korený, R. 1998: Pravěké nálezy v okolí Dobříše. In: M. Olič a kol., Dobříš, město na Zlaté stezce. Praha, 14-16.

Korený, R. – Machačová, V. 2015: Císařův kamnář…aneb kachlová kamna od středověku k novověku na Příbramsku. Příbram.