Slepenec čenkovský – Čenkov

Čenkov conglomerate – Čenkov

Slepenec je naprosto typickou horninou Brd. Můžete si ho představit jako štěrk, který se vlivem času zpevnil. Charakteristické je pro něj to, že je složen z větších, často dokonale opracovaných valounků. Díky vysoké tvrdosti a houževnatosti je nejběžnějším minerálem tvořícím valouny v Brdech křemen. Pokud chceme pátrat, za jakých podmínek slepence vznikaly, můžeme se zamyslet, kde bychom dnes hledali podobné valounky. Správně, ne na dnech hlubokých moří, ale spíše v korytech potoků a řek.

Conglomerate is a typical rock of Brdy Mts. You can imagine it as gravel that has consolidated over time. Its characteristic feature is that it is composed of larger, often perfectly worked boulders. Due to its high hardness and toughness, quartz is the most common mineral forming the boulders in Brdy Mts. If we want to investigate the conditions, under which the boulders were formed, where we would look for similar boulders today? Right, not at the bottom of the deep sea, but rather in the beds of streams and rivers.