Polymetalická mineralizace – UD Příbram, šachta č. 16, žíla H32A

Base-metal mineralisation – Příbram uranium mines, shaft No. 16, vein H32A

Také v uran-polymetalickém revíru se vyskytovaly prvky jako stříbro, olovo nebo zinek vázané na různé rudní minerály. Žíla H32A mezi 23. a 24. patrem byla nejbohatší žilou na polymetalické suroviny na UD Příbram. Nejčastější byl minerál sfalerit – sulfid zinku, tvořící, jako na obrázku hlavně hnědočervené žíly o mocnosti až několika centimetrů. Stříbrný galenit – sulfid olova, který rychle podléhá oxidaci, je na vzorku mnohem méně nápadný.

The uranium and base-metal district also contained elements such as silver, lead or zinc bound to various ore minerals. The H32A vein between the 23rd and 24th levels was the richest vein in polymetallic minerals at Příbram uranium mines. The most common mineral was sphalerite, a zinc sulphide, forming mainly brownish-red veins up to several centimetres thick. Silver galena – lead sulphide, which undergoes rapid oxidation, is much less conspicuous in the specimen.