Stromatolitický silicit – Zadní Záběhlá

Stromatolitic silicite – Zadní Záběhlá

Zvláštností je výskyt pruhovaných tvrdých silně prokřemenělých hornin, někdy označovaných jako stromatolity, správněji – stromatolitické silicity, zvláště na západní straně Brd. Tyto horniny svojí strukturou nápadně připomínají biogenní usazeniny, které existovaly již před 2,4 miliardami let. Vznikají produkcí bakterií a sinic v bezkyslíkatých mělkých mořích. Dodnes se stromatolity tvoří například v omezených částech u pobřeží Austrálie, odkud je snímek níže.

A special feature is the occurrence of banded hard, heavily fossiliferous rocks, sometimes referred to as stromatolites, more correctly – stromatolitic silicites, especially on the western side of Brdy Mts. The structure of these rocks is strikingly reminiscent of the biogenic sediments that existed 2.4 billion years ago. They are formed by the production of bacteria and cyanobacteria in oxygen-free shallow seas. Stromatolites still form today, for example in limited areas off the coast of Australia, where the image below is from.

Sběratelsky atraktivní pruhované horniny proterozoického stáří nacházející se v Brdech jsou stromatolitům skutečně nápadně podobné. Nicméně ani nejnovější výzkumy neprokázaly jejich původ spjatý s biogenní činností. Proto zatím usuzujeme, že vznikaly činností horkých roztoků, někdy obohacených o těžké kovy, a je tedy vhodnější je označovat jako stromatolitický silicit.

Attractive banded rocks of Proterozoic age found in Brdy are indeed strikingly similar to stromatolites. However, even the latest research has not proven their origin related to biogenic activity. Therefore, for the time being, we conclude that the processes connected to thermal waters, sometimes enriched in heavy metals, formed them and are therefore more appropriately referred to as stromatolitic silicite.