Bazalt (diabas) – Bohutín

Basalt – Bohutín

Zelené horniny typické pro odvaly březohorských dolů jsou složením podobné čedičům. Jde o žilné horniny vyplňující původní pukliny v hornině. Skládají se z živců, pyroxenů, amfibolu a biotitu. Vznikaly pravděpodobně od konce kambria až do ordoviku v návaznosti na magmatickou činnost Křivoklátsko-rokycanského a Strašického pásma. Pro nás je důležité, že podél nich pronikaly pozdější rudní žíly, které pro svůj vznik využily stejných puklin jako žíly diabasu.

The green rocks typical for the Březové Hory mine dumps are in composition similar to basalts. The basalts are vein rocks filling the original cracks in the rocks. They consist of feldspars, pyroxenes, amphibole and biotite. They were probably formed from the end of the Cambrian to the Ordovician period, following the magmatic activity of the Křivoklát-rokycany and Strašice complexes. It is important for us that later ore veins penetrated along them and used the same fissures as the diabase veins for their formation.