Co jsou to horniny?

What are rocks?

Hornina se skládá z jednotlivých stavebních složek – minerálů, někdy i organických složek nebo vulkanického skla. Vznikají za rozličných podmínek sopečnou činností, přeměnou již dříve vzniklých hornin pomocí tepla a tlaku nebo postupným usazováním materiálu transportovaného vodou.

Rock is made up of individual building blocks – minerals, sometimes organic components or volcanic glass. They are formed under various conditions by volcanic activity, by the transformation of previously formed rocks by heat and pressure, or by the gradual deposition of material transported by water.

Studiem složení hornin se někdy dají získat informace o tom, jakým způsobem se hornina tvořila, jaké v době jejího vzniku panovaly podmínky, někdy i na které části zeměkoule vznikala. Na začátku je ale vždy pátrání po tom, z čeho se skládá země pod našimi nohami. Výsledkem takové snahy je geologická mapa, kterou vidíte na tomto panelu.

By studying the composition of rocks, it is sometimes possible to obtain information about how the rock was formed, what conditions prevailed at the time of its formation, and sometimes even on which part of the earth it was formed. The search of what is the ground beneath our feet made of is always at the beginning. The result of such effort is the geological map you see on this panel.