Museum
  - Collections   »   Podsbírky


Podsbírka geologická

 • Území: Březohorský stříbrorudný revír - polymetalická ložiska Březové Hory a Bohutín, okrajově též některá ložiska železných rud na Podbrdsku i jinde v Čechách.
 • Období: Sbírka je budována od 2. poloviny 19. stol. (1886 založení muzea v Příbrami) do současnosti.
 • Sbírkové předměty: Soubor rudných vzorků (ukázky rudných textur a žíloviny) dokumentující zrudnění na jednotlivých dolech březohorského a bohutínského ložiska na různých hloubkových úrovních (patrech). Jedná se o sbírku z oboru ložiskové geologie (380 vorků). Kolekce sedimentárních oxidických železných rud ordovického stáří z širšího regionu - Hořovicko, Krušná Hora, Zaječov (90 vzorků).

Podsbírka petrografická

 • Území: Zejména příbramský rudný okrsek - ukázky žílovin březohorských a bohutínských dolů a vzorky z širšího okolí Příbrami v rámci regionu.
 • Období: Sbírka je budována od 2. poloviny 19. stol. do současnosti.
 • Sbírkové předměty: Převážně formáty petrografických vzorků (900 ks).

Podsbírka botanická

 • Území: Převážně okres Příbram, zbytek z dalších regionů České a Slovenské republiky, ojediněle i ze zahraničí.
 • Období: Herbář založen v roce 1980 - základ sbírky tvořilo 717 položek z období poslední čtvrtiny 19. stol. (cca 8% sbírkového fondu). Převážná většina herbářových položek pochází z let 1978 - 2001.
 • Sbírkové předměty: Herbářové položky převážně vyšších, v malé míře i nižších rostlin.

Podsbírka zoologická

 • Území: Okresy Příbram, Beroun, Rokycany, Písek, Praha.
 • Období: 1969 - 2005
 • Sbírkové předměty: Balky a lebky drobných savců získaných odchytem, dermoplastické preparáty.

Podsbírka archeologická

 • Území: Bývalý okres Příbram, okrajově Beroun a Tábor.
 • Období: Od mezolitu po novověk. Nejvýznamnější mladší doba bronzová až doba laténská, středověk až novověk. Vznik sbírky: konec 19. stol. - až do současnosti.
 • Sbírkové předměty: Keramika, kamenné a kostěné nástroje, mince, botanické a osteologické nálezy. Materiál: keramika, bronz, dřevo, železo, kámen, kost, přírodní rostlinný materiál, sklo, struska.

Podsbírka historická

 • Území: Většina sbírky je tvořena předměty pocházejícími z Příbrami a nejbližšího okolí.
 • Období: Nejstarší předměty pocházejí z konce 16. a průběhu 17. století. Většina sbírky však dokumentuje období průběhu 19. století a částečně počátku 20. století. Historická sbírka Hornickéhp muzea Příbram vznikala postupně od založení muzea, tj. od roku 1886. Jednalo se původně o živelné sběry. Rok 1955 znamenal počátek odborného a systematického vedení sbírky.
 • Sbírkové předměty: Historická sbírka Hornického muzea Příbram dokumentuje život měšťanských vrstev v Příbrami; kulturní, společenské a politické dění ve městě, stejně tak jako hospodářský vývoj zdejší oblasti, samozřejmě s důrazem na zvláštní podmínky rozvoje města vzhledem k surovinovým zdrojům Příbramska a zdejší montánní činnosti. Svoji roli v dějinách řemesel a obchodu na Příbramsku sehrála rovněž blízkost významného poutního místa Svaté Hory (rozvoj poutního průmyslu). Ve sbírce jsou zastoupeny nejrůznější materiály: kovy (mosaz, cín, stříbro, železo), dřevo, papír, textilie, keramika (porcelán, pálená hlína, kamenina), sklo, přírodní materiály i plasty. Historická sbírka (roz. všeobecná historie) muzea je rozdělena do jedenácti podskupin: domácnost, devocionálie, historické fotografie, kov, modely, nábytek, porcelán, řemesla, sklo, umění (užité, nemistrovské), vyobrazení.
  • Hd - domácnost: předměty používané v domácnosti, dekorace.
  • Hde - devocionálie: upomínkové předměty ze Svaté Hory, plastiky, reliéfy s náboženskou tématikou (různé materiály, zejména dřevo, papír).
  • Hf - fotografie.
  • Hk - kov: kromě cínového a mosazného nádobí, svícnů a dekoračních předmětů jsou v podskupině hojně zastoupeny například kovové dveřní závěsy.
  • Hm - modely, kopie, odlitky.
  • Hn - nábytek: většinou se jedná o nábytek z měšťanských domácností, například kredence; zastoupeny jsou také truhly, stolky. Patří sem také několik šicích strojů.
  • Hp - porcelán, kamenina, hlína: bohatá sbírka šálků, podšálků, talířů, mis, táců, nápojových a jídelních servisů nejenom z porcelánu, ale i kameniny apod.
  • Hr - řemesla: nabídkové listy příbramských firem, vývěsní tabulky, štíty, nástroje a nářadí používané v řemeslných dílnách (např. rozárníků, asi nejzajímavější je sbírka předmětů vážících se k voskařskému řemeslu), výrobky příbramských firem a továren (Hartmanova sklárna - korálky, fa Weil - devocionálie, růžence, voskárna A. Čížek - voskové obětinky, svíčky), příbramské firmy a továrny.
  • Hs - sklo: čiré i barevné skleničky a sklenice, pivní lahve, lahve od kořenících přípravků, likérové skleničky, karafy.
  • Hu - umění: obrazy, barvotisky, plastiky, dekorační předměty.
  • Hv - mapy a vyobrazení.

Podsbírka etnografická

 • Území: Převážná většina předmětů pochází z Příbramska a podbrdských obcí, malá část ze Sedlčanska a lokalit středočeského regionu. Ojedinělé dary pocházejí z oblasti mimo region. Několik desítek předmětů pochází z oblasti jihočesko-rakouského pohraničí a ze Šumavy - Kvildy.
 • Období: Sbírka dokumentuje zejména období 19. století až 40. let 20. století. Ojediněle jsou zastoupeny předměty starší, tj. ze 17. a 18. století, stejně tak jako mladší předměty ze 60. až 90. let 20. století. Etnografická sbírka Hornického muzea Příbram vznikala postupně od založení muzea, tj. od roku 1886. Jednalo se však spíše o živelné sběry a tvorbu sbírky bez konkrétního záměru. Od roku 1955 je možné sledovat počínající snahy o systematické budování jednotlivých sbírek, tedy i sbírky etnografické. Teprve rok 1965 znamenal počátek odborného vedení, budování a rozšiřování etnografické sbírky. Minimálně polovinu etnografického fondu tvoří dary, ostatní pak cílené koupě.
 • Sbírkové předměty: Etnografická sbírka Hornického muzea Příbram obsahuje typově bohatou škálu předmětů dokumentujících život měšťanských, zejména však lidových vrstev na Příbramsku (hornická rodina a vybavení její domácnosti). Největší pozornost je při tvoření sbírky věnována především příbramským betlémům. Tyto předměty, stejně tak jako lidové plastiky světců nebo horníků a štufenverky, jsou při nákupech či sběrech upřednostňovány. Etnografický fond je rozdělen do sedmi podskupin: betlémy, divadla, hračky, lidová výroba, strava, nábytek, umění a předměty vztahující se k zemědělství.
  • Eb - betlémy: jde o práce lidových tvůrců - řezbářů, převážně příbramských horníků z období konce 19. století. Mezi nejvzácnější betlémy ve sbírce příbramského muzea lze řadit betlém zvaný Vyskeřský, dílo několika příbramských lidových řezbářů. Součástí tohoto betlémového celku je velké, bizardní město, pro Příbram tolik typické, a figurky jednoho z nejlepších řezbářů - horníků, Antonína Máchy. Dalším vzácným betlémem ve sbírkách je tzv. Bartošův betlém, opět jde o práci několika autorů. Nejstarší figurky pocházejí z 2. poloviny 19. století.
  • Ed - divadla: loutková divadla lidových tvůrců, pocházejí zejména z počátku 20. století. Sbírka obsahuje také tištěné divadelní hry z období 1. poloviny 20. století.
  • Eh - hračky: lidové hračky historické, hračky tovární výroby, moderní dřevěné hračky inspirované lidovou historickou tradicí.
  • Er - řemesla: lidová řemesla na Příbramsku, domácká výroba, např. cvočkařství, rukavičkářství; nářadí a nástroje používané v rámci těchto řemesel; řemeslné výrobky. Relativně hojně jsou zde zastoupeny předměty spojené s provozováním cukrářského řemesla v Příbrami.
  • Es - strava: nádobí, kuchyňské náčiní, formy na pečení, cukrářské a perníkářské formy.
  • Em - modely, odlitky, kopie předmětů.
  • En - nábytek a vybavení domácnosti: nábytek, dekorační předměty používané k výzdobě domácnosti, užitkové předměty používané v domácnosti (vedení, údržba).
  • Eu -lidové umění: plastiky, podmalby na skle. Lidové plastiky světců a světic, které pocházejí z 18., zejména však počátku 19. století, se řadí k nejstarším předmětům etnografické sbírky.
  • Ev - zvykosloví: Velikonoce, Vánoce, tj. předměty vážící se k významným obdobím roku.
  • Ez - zemědělství: nástroje a nářadí používané v zemědělství (drobné hospodářství, dům i zahrada). Co se materiálů týče, převažují předměty zhotovené ze dřeva. Částečně jsou zastoupeny předměty kovové, z umělých hmot, keramiky, pálené hlíny, břidlice, textilií, přírodních materiálů.

Podsbírka numismatická

 • Území: Čechy, částečně i okolní sáty Evropy, část sbírky pochází z Příbramska.
 • Období: Sbírka vznikla po roce 1886 (založení muzea v Příbrami) a je doplňována do současnosti především sbírkovými předměty se vztahem k regionu Příbramska. Nejstarší sbírkové předměty jsou ze 17. stol., převážná většina pak z 19. - 20. stol.
 • Sbírkové předměty: Část sbírkových předmětů se váže k regionu Příbramska, k montánní činnosti na Příbramsku a k činnosti různých spolků (např. Příbramští betlémáři, Sbor dobrovolných hasičů aj.). Sbírka je doplňována do současnosti především sbírkovými předměty se vztahem k regionu Příbramska. Použité materiály - kov, plast, papír (tisk). Sbírka obsahuje:
  • Mince běžně používané na území našeho státu a v zemích Evropy z období 18. - 20. stol., příležitostné ražby a výroční mince věnované výročím a osobnostem, Příbramsku, hornictví; výtěžkové ražby.
  • Bankovky z období od počátku 18. stol. do r. 1947 z území Rakouska-Uherska, Československa, protektorátu; Černé Hory, Německa, Ruska, Itálie, Rakouska, Maďarska, SSSR.
  • Medaile a plakety císaře Františka Josefa I., medaile vztahující se k období Rakouska-Uherska a 1. světové války, k výstavám národopisným, hospodářským, živnostenským a průmyslovým od poloviny 19. století do současnosti, medaile s hornickou tématikou a k historickým událostem z Příbramska i k různým jiným výročím událostí a k osobnostem.
  • Vyznamenání - záslužné a válečné kříže, z období do roku 1945 i vyznamenání z období po 2. světové válce.
  • Odznaky, medailony, přívěsky i jiné drobné předměty.

Podsbírka militaria

 • Území: Území bývalého Rakouska-Uherska, převážná část pochází z teritoria současné České republiky, zvláště z Příbramska.
 • Období: Sbírka vznikla po roce 1886 (datum založení muzea v Příbrami). Převážně zahrnuje předměty z období 19. - 20. století. Zvlášť cenné jsou exempláře vztahující se ke konci 2. světové války na Příbramsku.
 • Sbírkové předměty: Zbraně chladné, sečné i bodné, palné, ale i uniformy a další součásti výstroje a výzbroje a jejich doplňky. Část sbírky zahrnuje zbraně z poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku 11. - 12. 5. 1945.

Podsbírka výtvarného umění

 • Území: Převážně Příbramsko a Čechy.
 • Období: Sbírka dokumentuje časové období od 17. stol. do současnosti, s převahou děl z 18. - 20. stol. Vznikla po roce 1886 (datum založení muzea v Příbrami).
 • Sbírkové předměty: Sbírka obsahuje ilustrace, studie, kartony, karikatury, tisky (např. od příbramských vydavatelů a nakladatelů Koopeho, Petersona), grafické cykly, novotisky z původních štočků, mapy, plány, atlasy, pohlednice, fotografie, stereoskopické fotografie. Tématické zaměření - náboženské motivy, podobizny a portréty osobností, krajiny, studie, předlohy sgrafit, veduty, žánrové výjevy, plakáty, reklamy, inzerce, pozvánky, diplomy, výuční listy a podobně. Technika zpracování sbírkových předmětů je malba, kresba, grafické techniky (např. dřevořezy, dřevoryty, rytiny, lepty, litografie, xylografie) a další. K nejvýznamnějším autorům, kteří mají vztah k regionu, se řadí umělecký fotograf František Drtikol, Mikoláš Aleš, ak. mal. Karel Hojden, ak. mal. Cyril Bouda, ak. mal. Otakar Mrkvička, Ladislav Malý, Václav Mathauser a další.

Podsbírka písemnosti a tisky

 • Území: Převážně Čechy.
 • Období: Od konce 15. století do 20. století.
 • Sbírkové předměty: Sbírka je převážně orientována na Příbram, Příbramsko, k poutnímu místu Svatá Hora, jakož i k dalším regionům v Čechách. Obsahuje rukopisy i tisky, jako např. antifonáře, graduály, kancionály, ale i plakáty, diplomy, vizitky, svaté obrázky, historické knihy s náboženskou i jinou tematikou, lístky do památníků, nápisy ze zvonů a náhrobků z příbramského hřbitova, tištěné texty písní s náboženským i světským obsahem, modlitby, básně, výtisky kalendářů (Höchenberger Příbram), ilustrace, exempláře hudebnin, zlomky rukopisů na pergamenech a ručních papírech, barvotisky, mapy, stavební plány a jiné. Texty jsou psány převážně v češtině a němčině, méně v latině a ojediněle i v jiných jazycích. Použité techniky - rukopis, tisk.

Podsbírka přenesené historické stavby (skanzen)

 • Území: Sběrné území tvoří okres Příbram, především jeho jihovýchodní část - Sedlčansko. Doplňkově též okresy Benešov, Praha - západ, Písek, Strakonice.
 • Období: Sbírka je budována od roku 1999. Zahrnuje období 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století.
 • Sbírkové předměty: Sbírka zahrnuje stavby roubené, částečně roubené a částečně zděné. Jedná se o obytné a hospodářské objekty, dále též o technické stavby, včetně zařízení, prvky a části vesnických staveb, a také o drobné sakrální objekty. Sbírkový fond je doplněn o zemědělské stroje a nástroje, nářadí a náčiní používané k denní činnosti na zemědělské usedlosti a v rolnické domácnosti, jakož i o nářadí související s domáckou výrobou.

Podsbírka historie hornictví a hutnictví

 • Území: Příbramsko, zejména oblast březohorského rudného revíru a příbramského uranového ložiska.
 • Období: Sbírka vznikla po roce 1886 (datum založení muzea v Příbrami). Převážně zahrnuje předměty z období 19. - 20. století, ale i staršího data. Zvlášť cenné jsou exempláře dokumentující historii hornictví a hutnictví na Příbramsku v 16. - 18. stol. Předměty vztahující se k nejstaršímu období montánní činnosti od pravěku do 16. stol. jsou zařazeny ve sbírce archeologie.
 • Sbírkové předměty: Ve sbírce jsou zastoupeny převážně pracovní nástroje, stroje a zařízení používané v hornictví a hutnictví, např. důlní svítidla, předměty používané k rozrušování horniny, měřičské aparáty, ochranné pomůcky a též báňské uniformy, produkty hornické lidové tvořivosti - např. tzv. štufenverky, dále modely jednotlivých montánních pracovišť a také ikonografické dokumenty přibližující existenci jednotlivých provozů zdejších dolů, úpraven, huti a podobně.

Podsbírka historického a etnografického textilu

 • Území: Území bývalého Rakouska-Uherska, převážná část pochází z teritoria současné České republiky, zejména z Příbramska.
 • Období: Sbírka vznikla po roce 1886 (založení muzea v Příbrami). Převážně zahrnuje předměty z období 19. - 20. století.
 • Sbírkové předměty: Sbírka obsahuje předměty z oblasti historie a národopisu. Jedná se o oděv, jeho součásti a doplňky, dále o textilie církevního charakteru - převážně ze Svaté Hory. Zvlášť cenné jsou exempláře vztahující se k historii příbramských spolků, cechů a řemesel. Své zvláštní místo mezi nimi zaujímá např. kompletní křticí soupravička rodiny místního cukráře používaná od roku 1911 do 60. let 20. stol.

Podsbírka mineralogická, tektitů, paleontologická

 • Území: Sbírka mineralogická: příbramský rudný okrsek - stříbrná a polymetalická ložiska Březové Hory a Bohutín, Vrančice, Radětice a příbramské uranové ložisko. Sbírka tektitů: jižní Čechy - klasické lokality. Sbírka paleontologická: Příbramsko - jinecká pánev.
 • Období: Sbírka mineralogická je budována od roku 1850 do současnosti. Základem sbírky je původní kolekce vzorků minerálů Ředitelství c.k. Státních dolů na stříbro a olovo v Příbrami. Sbírku tektitů tvoří kolekce vltavínů získaná akvizicí v 80. letech 20. stol. Dokumentuje hromadný spad tektitů v období tercieru v jihočeské pánevní oblasti. Sbírka paleontologická byla založena v 80. letech 20. stol. a je průběžně doplňována. Vůdčí zkameněliny jednotlivých intervalů upřesňují stratigrafii středního kambria.
 • Sbírkové předměty: Sbírka mineralogická byla systematicky utvořena vzorky z březohorských a bohutínských dolů, Vrančic, Radětic a příbramského uranového ložiska. Sbírku tektitů představuje kolekce 40 kusů vltavínů z klasických jihočeských nalezišť (Slavče, Vrábče, Lhenice, Lužice, Ločenice). Ve sbírce paleontologické převládají trilobiti, kompletní i neúplní jedinci (pozitiv, negativ), ostnokožci, hyoliti, ramenonožci aj.

Podsbírka jiná – Památník Vojna

 • Území: Příbramsko.
 • Období: 2. polovina 20. století.
 • Sbírkové předměty: Soubor předmětů dokumentujících těžbu uranu a perzekuci politických vězňů po roce 1948.