Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Bor - Dobrá Voda

Bor – Dobrá Voda

hradiště pravěké a raně středověké, zříceniny gotické tvrze Hrochův Hrádek

Hrochův Hrádek od východu (foto Roman Abušinov)
Hrochův Hrádek od východu (foto Roman Abušinov)

Poloha: Hrochův Hrádek - na nevýrazné ostrožně nad levým břehem řeky Skalice (Vlčavy) se zříceninami tvrze Hrochův Hrádek, při železniční trati Březnice - Protivín, na východním okraji osady Dobrá Voda.

Popis: Jednodílné hradiště tvaru nepravidelného mnohoúhelníku o rozloze asi 1,1 ha. Původně opevněno po celém obvodu, mohutný val je dochován na severní a východní straně i se zbytkem příkopu, na jihovýchodní straně porušeno železniční tratí, na jižním konci ostrožny výstavbou gotické tvrze z konce 14. stol., zpustlé v 16. stol. Nálezy z doby halštatské, laténské (mj. části korálků ze žlutého skla s modrobílými očky) a mladší až pozdní doby hradištní (od konce 10. až do poč. 13. stol.). Předpokládá se jeho souvislost s nedalekým hradištěm u Počapel (Bozeň) a sídlištěm na Stražišti, společně tvořících v raném středověku centrum kraje zvaného Bozeňsko.

Hrochův Hrádek - mapa Roman Abušinov C
Situace Hrochova Hrádku a osady Stražiště (mapa ZM - Roman Abušinov)

Zajímavost: Kdysi opevněný kostel sv. Jana Křtitele na nedalekém Stražišti, stojící zřejmě na místě výšinného sídliště z mladší doby hradištní, dosud považovaný za gotickou stavbu ze 14. stol., je staršího původu. Svědčí o tom objev raně gotického vstupního portálu při nedávné rekonstrukci kostela. V tomto období byl kostel spojen se sousedním palácovým objektem či tvrzí (terénní pozůstatky západně od kostela).

Kostel sv. Jana Křtitele v nedalekém Strážišti - foto Roman Abušinov C
Kostel sv. Jana Křtitele na Stražišti (foto Roman Abušinov)


Literatura (Hrochův Hrádek):

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Frohlich, J.: K otázce stáří valů Hrochova Hrádku. Castellologica bohemica 3 /1993
Chotěbor, P.: Tvrz Hrochův Hrádek a problematika jejího datování. Castellologica bohemica 7 /2000

Literatura (Stražiště):

Beránek, J. - Doležal, D. - Korený, R.: Výsledky průzkumu areálu kostela sv. Jana Křtitele na Stražišti, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 6 / 2002


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!