Detail akce | "Wasserlauf" (vodní patro) - historické podzemí

"Wasserlauf" (vodní patro) - historické podzemí

wasserlauf02.jpg
2. 7. 2006 Březové Hory - doly Anna a Vojtěch  
Hornické muzeum Příbram při příležitosti Prokopské pouti zpřístupnilo nové expoziční prostory.

Při příležitosti Prokopské pouti dne 2. 7. 2006 bylo slavnostně zpřístupněno historické podzemí dolu Anna a dolu Vojtěch ze 16. až 18. století, tzv. "Wasserlauf" - vodní patro. Přístup do podzemí umožňuje speciální výtahové zařízení.

Fárání do podzemí výtahem z cáchovny dolu Anna
Fárání do podzemí výtahem
Fárání do podzemí výtahem z cáchovny dolu Anna

Wasserlauf - vodní patro (komplex důlních děl v nadpatří 1. patra) je klasickým příkladem systémového a racionálního využití vodní energie při exploataci rudního ložiska. S postupem těžby do větších hloubek vzrůstala potřeba čerpání důlních vod, ražby hlubších odvodňovacích - dědičných štol, včetně ražby nových moderních svislých jam (Vojtěšská šachta - zaražena 1779, Anenská šachta - 1789). Ustanovením Jana Antonína Alise do funkce královského hormistra a huťmistra v roce 1772 byla zahájena éra největšího rozmachu příbramského dolování. Využití tehdy dostupných technických zařízení bylo základním předpokladem úspěšného báňského podnikání. Do poloviny 19. století byla téměř jediným energetickým zdrojem pro zajištění intenzivního rozvoje těžební a úpravnické činnosti voda, která sloužila nejen k pohonu důlních a úpravenských zařízení, ale i ve vlastním úpravenském a hutním procesu. Z tohoto důvodu byla vodnímu systému věnována velká pozornost.


Projektová dokumentace vodní turbiny v jámě Martin (dnes v areálu firmy Halex - Schauenberg). Na povrchu úpravenské objekty.

Aplikovaný vodní systém vznikal postupně, byl neustále zdokonalován a vylepšován. Názorným příkladem je umístění vodní turbíny v jámě Martin (dnes v areálu firmy Halex - Schauenberg) ve 2. polovině 19. století, zajišťující provoz drtíren.

Prohlídková trasa vodního patra v nadpatří 1. patra mezi doly Anna a Vojtěch je pouze malou částí tohoto unikátního komplexu sestávajícího z báňských rybníků budovaných od roku 1768 (dříve využívána voda z Litavky), přívodních struh, přívodních štol, dědičných - odvodňovacích štol (štola Karla Boromejského 1708 - 1730, Dědičná štola císaře Josefa II. 1789 - 1859). Celkem v lokalitě mezi doly Anna a Vojtěch, v různých obdobích, pracovalo pět vodních kol (zajišťovala čerpání důlních vod, pohon těžních a úpravenských zařízení).

Při jeho realizaci bylo využíváno i děl podstatně starších z 15. - 16. století (stařin pod současnou strojovnou dolu Vojtěch, Petrských jam i tzv. Jánského patra se starou Prokopskou šachtou a šachtou Terezií). V křížení s Protiklonnou žílou přichází vodní patro do kontaktu se štolou staré Nálezné jámy - dolu Matky Boží, dle historika Bohuslava Balbína nejvýznamnějšího dolu 16. století v této oblasti, dosahujícího hloubky až 250 m.


Řez jamou Anna s žentourem z přelomu 18. a 19. století.

Úvodní revizní a zajišťovací práce vodního patra mezi doly Anna a Vojtěch byly zahájeny v roce 2000 o.z. RD Příbram s.p. Rudné doly Příbram a dokončeny o.z. SUL Příbram s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem. Převážná většina těchto prací byla prováděna na základě závazných příkazů a opatření Obvodního báňského úřadu Příbram (k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a k ochraně zákonem chráněných obecných zájmů), tzn. především zajištění dlouhodobé stability povrchu. Práce prováděly dodavatelsky firmy Selucký, Stuchlík, SSTP Loskot, Spolek Prokop Příbram a ve vlastní režii pracovníci Provozu Příbram o.z. SUL Příbram, s.p. DIAMO.

Mezi významné akce patří například zajištění přístupu do nadpatří 1. patra jámou Martin, zajištění hloubení pod bývalou cáchovnou dolu Anna (v současné době hlavní přístup s dopravou osob pomocí výtahu), zajišťovací práce v ústí komínů z komory vodního kola před cáchovnou dolu Anna, úvodní revizní a zajišťovací práce vodního patra mezi doly Anna a Vojtěch (vyčištění od opadávek, obtrhávek a bahnin, zajištění mělkého podzemí dolu Vojtěch, revize Petrských jam) a zejména sanace závalu "vodní štoly" v křížení s Protiklonnou žílou.

V závěrečné fázi výše uvedených zajišťovacích prací byla navázána úzká spolupráce s Hornickým muzeem Příbram, která vyústila v uzavření dohody o využití tohoto komplexu důlních děl mezi doly Anna a Vojtěch, tzv. Wasserlauf, pro kulturní a vzdělávací účely. Na základě předchozích dohod bylo Hornickým muzeem Příbram zrealizováno výtahové zařízení pod cáchovnou dolu Anna a útěkové schodiště pod strojovnou dolu Vojtěch.

 

Fotogalerie

DSC00997.jpg
DSC01004.jpg
DSC01008.jpg
DSC01014.jpg
DSC01019.jpg
DSC01033.jpg
DSC01036.jpg
DSC01037.jpg
DSC02643.jpg
DSC02665.jpg
DSC02694.jpg
P7256898.jpg
dul anna-wasserlauf (2).jpg