HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY
  - Prohlídkové areály   »   Areál B 'Důl Anna'

Husova 274, 261 01  Příbram VI-Březové Hory
Tel.: 318 630 149


Prohlídkový areál B "Důl Anna" v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna s expozicí o hutnictví a úpravnictví.

Cáchovna dolu Anna

Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.

Prohlídka pokračuje ve strojovně dolu Anna s technickou památkou, jedním z nejvzácnějších exponátů Hornického muzea na Březových Horách, parním těžním strojem Breitfeld & Daněk z roku 1914.

Parní těžní stroj ve strojovně dolu Anna
Parní těžní stroj Breitfeld-Daněk z roku 1914

Další část prohlídky začíná v nejnižším podlaží cáchovny dolu Anna, odkud se sfárá speciálním výtahovým zařízením do podzemí. Historické důlní dílo, tzv. Wasserlauf - vodní patro, vznikalo postupně od 16. do 19. století jako součást vodního systému určeného k pohonu důlních a úpravenských zařízení. Podzemní chodba v délce 750 m spojuje důl Anna s dolem Vojtěch. Trasa je zčásti vedena po kovových roštech umístěných nad podlahou chodby, po níž protéká voda. Během prohlídky lze spatřit unikátní komory vodních kol, historické dobývky a rudní komíny. Prohlídka je fyzicky náročnější (na výstupu z podzemí je 156 schodů).

Třetí část prohlídky umožňuje návštěvu unikátní komory vodního kola, které v 19. století pohánělo těžní stroje a z něhož se dochovalo cenné torzo hřídele. Do těchto podzemních prostor se fárá výtahem obdobně jako při návštěvě vodního patra - Wasserlaufu. Na trase délky 100 m je 60 schodů tam a zpět.

Wasserlauf - komora vodního kola - zbytek hřídele
Cáchovna dolu Anna s výtahem do podzemí - vodního patra

Počátkem července roku 2016 byla v Hornickém muzeu Příbram zpřístupněna nová trasa, která návštěvníky zavede na náraziště 1. patra dolu Prokop. Putování historickým podzemím získává díky tomuto zážitkovému okruhu zcela nové kouzlo.

Nově zpřístupněná část podzemí je otevřena veřejnosti od letošní Prokopské pouti. Tato nová trasa vede přes spojovací překop mezi dolem Anna, zaraženým v roce 1789, a jámou Prokop z roku 1832 na náraziště 1. patra tohoto doluv hloubce 44 metrů. Součástí tohoto okruhu, který vede kolem Jánské jámy pocházející z 1. třetiny 18. století, je část odvodňovací štoly Karla Boromejského, založené patrně v roce 1708. Prohlídka podzemí je díky nové trase rozšířena o dalších 810 metrů: velký okruh podzemím, který spojuje tuto nově zpřístupněnou část s původní trasou Wasserlauf, tak nabízí celých 1560 metrů zážitkového putování historickými důlními díly.

Prohlídky začínají každou hodinu v cáchovně dolu Anna, kapacita je omezena na 15 osob. Tato trasa, jejíž součástí je překonání krátkého úseku po žebříku a projití úzkou štolou, není vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu či trpící klaustrofobií.

Za zpřístupnění historického podzemí vděčí Hornické muzeum Příbram vstřícnému jednání Obvodního báňského úřadu Příbram a příkladné spolupráci se státním podnikem DIAMO, který velkorysým a vysoce profesionálním způsobem řeší zajištění starých důlních děl a jejich uchování pro příští generace, neboť se v nejednom případě jedná o evropské i světové unikáty.